Vyjádření Dopravního podniku hl. m. Prahy ke smlouvě o údržbě souprav metra 81-71M

Představenstvo Dopravního podniku hl. m. Prahy postupovalo při sjednávání smlouvy se společností ŠKODA TRANSPORTATION na zajištění kompletní odborné údržby souprav metra typu 81-71M – díky čemuž se prodlouží jejich životnosti o 15 let – plně v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Současně také jednalo v souladu se stanovami DPP, podle kterých je plně v kompetenci představenstva DPP uzavírat tento typ obchodních smluv. Představenstvo DPP proto důrazně odmítá veškerá nařčení z netransparentnosti při uzavírání této zakázky a žádný z členů představenstva DPP proto rezignovat nehodlá.

ŠKODA TRANSPORATION má výhradní práva, včetně práv duševního vlastnictví, k výrobní i údržbové dokumentaci k vozům metra 81-71M, které jsou nezbytné k provádění servisu vozů. Proto je s odkazem na § 63 odst. 3 písm. c) zákona o zadávání veřejných zakázek ŠKODA TRANSPORTATION jediným možným dodavatelem údržby vozů 81-71M. Z tohoto důvodu DPP veřejnou zakázku vypsal formou jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU), protože jiný externí dodavatel vhledem k výše uvedenému nepřipadá do úvahy. Jednací řízení bez uveřejnění je v takovýchto případech zcela legitimní způsob řešení veřejných zakázek. Správnost postupu DPP v této věci potvrzují jak odborný posudek Fakulty strojní ČVUT, dvě právní analýzy od AK Havel & Partners a AK ROWAN LEGAL, tak i ekonomická od společnosti Deloitte.

Uzavření takovéhoto typu obchodní smlouvy je podle stanov DPP plně v kompetenci představenstva DPP, nepotřebuje k tomu ani souhlas dozorčí rady DPP ani pokyn jediného akcionáře, tj. Rady resp. Zastupitelstva hl. m. Prahy. Smlouva se ŠKODA TRANSPORTATION byla podepsána ve stejném režimu jako obdobné smlouvy na podobná plnění v minulých letech, a zcela v souladu s platnou legislativou a stanovami společnosti. Touto smlouvou na to DPP navazuje. Nicméně i o tomto typu smluv je dozorčí rada DPP ze strany představenstva DPP nad rámec stanov společnosti informována. Navíc, dozorčí rada DPP si nominovala svého zástupce, který se účastnil jednání o nové smlouvě na Full Service se ŠKODA TRANSPORTATION. Představenstvo DPP se vždy řídí platnou legislativou a jedná vždy v souladu se stanovami společnosti. Představenstvo DPP proto odmítá tvrzení, že kontrolní orgán společnosti nebyl v této věci dostatečně informován.

Nová smlouva na Full Service se ŠKODA TRANSPORTATION je uzavřena na 15 let, tj. do roku 2035. Při provozu 93 souprav 81-71M a za předpokladu dodržení průměrného kilometrického nájezdu celého vozového parku ve výši cca 7,52 milionů vlakokilometrů za rok lze říci, že předpokládaná hodnota celého kontraktu činí 14,587 miliard Kč. Původní cenový návrh společnosti ŠKODA TRANSPORTATION byl o 510 milionů Kč vyšší. Průměrná cena kompletní odborné údržby jedné pětivozové soupravy metra typu 81-71M na rok vychází na zhruba 10,5 milionů Kč. Smlouva obsahuje opci na její prodloužení, DPP ji ale nemusí využít. Jedná se o opci na 4,5 roku. V případě plného využití opce by se jednalo o částku zhruba 18,5 miliard Kč za 19,5 roku trvání kontraktu. V žádném případě se nejedná o částku ve výši 22 miliard Kč na 15 let, jak uvádí zástupci některých politických stran ve svých prohlášeních.

Údržbu vozů metra formou Full Service doporučila DPP i ekonomická analýza společnosti Deloitte. Podle analýzy by bylo zpětné převzetí údržby vlaků vlastními silami ze strany DPP ekonomicky méně výhodné a rizikové. Návrat údržby vozů do „vlastní režie“ DPP je velmi těžko realizovatelný, zejména z důvodu náročnosti personálního zajištění odborných zaměstnanců v počtu nižších stovek osob nebo zajištění dodavatelských smluv na náhradní díly. V konečném důsledku by to v průběhu procesu přechodu na údržbu vlaků 81-71M vlastními silami ze strany DPP mělo dopad na disponibilitu vozového parku v rámci provozu na linkách A a B pražského metra, a tím poskytované kvality přepravy cestujících. To je pro DPP nepřijatelné riziko.

DPP

Leave a Reply

%d bloggers like this: