Vyjádření Drážní inspekce k loňské nehodě na železničním přejezdu v Uhříněvsi

Drážní inspekce považuje za nutné se vyjádřit k zavádějícím informacím týkajícím se mimořádné události ze dne 6. 9. 2019 na železničním přejezdu P5674 v žst. Praha-Uhříněves, které se v nedávných dnech objevily v médiích, konkrétně, že řidič jízdní soupravy vjel na železniční přejezd v době, kdy se zvedala závorová břevna, která během velmi krátkého času přešla zpět do dolní polohy, a to za neustálé výstrahy dávané dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení. Tato informace není pravdivá.

Z více podkladů, ze kterých vychází Drážní inspekce při šetření této mimořádné události (záznam staničního zabezpečovacího zařízení, záznam přejezdového zabezpečovacího zařízení, záznam tachografu nákladního automobilu), vyplývá, že se takto nehodový děj neodehrál.

Ze záznamu přejezdového zabezpečovacího zařízení plyne, že po průjezdu předcházejícího vlaku začalo v 9:28:03 h přejezdové zabezpečovací zařízení dávat uživatelům pozemní komunikace pozitivní signál přerušovaným bílým světlem. V 9:31:47 h pak došlo ke spuštění výstrahy pro jízdu vlaku Os 2522 (který se později s jízdní soupravou střetl). Povel pro sklopení závorových břeven byl zařízením dán v 9:32:58 h, doba výstrahy přejezdu tedy trvala 1 minutu a 11 sekund a až poté započalo sklápění závor.

V činnosti přejezdového zabezpečovacího zařízení nebyl zjištěn nedostatek. Ze záznamu tachografu řidiče, který má Drážní inspekce rovněž k dispozici, vyplývá, že jízdní souprava (automobil) před železničním přejezdem nezastavila a její vjezd na něj byl plynulý.

Došlo k nesprávné mediální interpretaci obecného vysvětlení soudního znalce, týkající se činnosti přejezdového zabezpečovacího zařízení v České republice, který obecně popsal fungování závor a světel v případě, kdy např. na vícekolejné trati v době zvedání závorových břeven vstoupí do přibližovacího úseku další koleje jiné drážní vozidlo. Toto vysvětlení bylo součástí znaleckého posudku z důvodu potřeby prověřit jednu svědeckou výpověď. Tato výpověď se ukázala jako nevěrohodná, naopak znalecký posudek je v souladu s dosavadními závěry šetření Drážní inspekce.

Drážní inspekce

Leave a Reply

%d