Praha zpřísňuje pravidla povolování vjezdu autobusů do zóny zákazu vjezdu nákladních aut nad 3,5 tuny

Praha přistoupila ke zpřísnění pravidel povolování vjezdu autobusů do centra města, kde platí zákaz vjezdu nákladních automobilů o váze nad 3,5 tuny. Důvodem je intenzita komerční autobusové přepravy, jakou již historické centrum města před protiepidemickými opatřeními nebylo schopno absorbovat a také snaha o další zlepšení ovzduší v pražském centru, na které má autobusová doprava podstatný vliv.

K regulaci zejména turistické autobusové dopravy v centru Prahy došlo již v 90. letech minulého století. V roce 1999 byla zřízena zóna zákazu vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t a autobusů. Zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t platí v době pondělí – pátek vždy od 8.00 do 18.00 hodin, zákaz vjezdu autobusů je pak bez časového omezení. Oblast této zóny zahrnuje území historického centra Prahy a přibližně odpovídá území Pražské památkové rezervace. Během svého fungování zóna plně prokázala své opodstatnění a znatelně přispívá k alespoň částečné eliminaci negativních dopadů, které s sebou provoz výše uvedených vozidel přináší.

V opodstatněných případech mohou provozovatelé některých vozidel uvedených kategorií získat souhlas k vjezdu do výše uvedené zóny, a to na základě žádosti podané příslušnému odboru Magistrátu hl. m. Prahy, což je dnes odbor pozemních komunikací a drah (PKD MHMP). Zatímco podmínky udělování souhlasů k vjezdu pro nákladní vozidla jsou odpovídajícím způsobem vymezeny, vydávání souhlasů s vjezdem autobusů podobnou úpravu nemají a jejich vydávání se dosud řídilo pouze nařízením ředitele příslušného odboru MHMP. Navrhované usnesení by mělo tuto situaci napravit. Současně je cílem schválené úpravy přesněji specifikovat podmínky, za kterých mohou být jednotlivým žadatelům souhlasy vydávány. a to zejména s ohledem na neustále rostoucí intenzitu turistického ruchu. Ten sebou přináší snahu řady subjektů využít tohoto fenoménu k neakceptovatelnému nárůstu komerční autobusové dopravy právě v oblasti historického jádra Prahy.

„Až lidé z celého světa zase začnou objevovat krásy Prahy, provozovatelé turistických autobusů si už v pražských ulicích nebudou dělat, co chtějí. Na Radě jsme schválili jasná pravidla a je konec s čouděním pod okny Pražanů při čekání, až se autobus naplní, ježděním, zastavováním a nabíráním cestujících, kdekoliv se jim zrovna zlíbí. Od teď budou muset mít jasně vymezenou trasu, jízdní řád a všechny autobusy budou muset od prvního července 2022 splňovat také normu EURO 6,“ sdělil náměstek primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Vydávané souhlasy se budou dělit na krátkodobé a dlouhodobé a budou vydávány pouze třem skupinám žadatelů. První jsou provozovatelé autobusové dopravy, kteří jsou držiteli licence na provoz linky, jejíž trasa zcela nebo částečně leží v předmětné oblasti a současně mají v této oblasti alespoň jednu zastávku. Vjezd vozidel zajišťujících hromadnou dopravu ve veřejném závazku do zóny bude řešen hromadně, a to prostřednictvím plošné výjimky pro Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID).

Druhou skupinou jsou žadatelé, jejichž činnost lze považovat za veřejně prospěšnou a jejichž činnost vyžaduje relativně časté a pravidelné využívání smluvní autobusové dopravy. Nejčastěji se bude jednat o školy (zajištění dopravy žáků a studentů na školní výlety, lyžařské zájezdy a podobně), zařízení pro seniory, o některá kulturní zařízení a popřípadě i další subjekty, které lze zahrnout do této kategorie. Žadatelům z této skupiny budou vydávány přenosné souhlasy s předem vymezenou trasou a jejich vydání přitom bude vázáno na souhlasné stanovisko městské části Praha 1, na jejímž území se zóna zákazu vjezdu téměř výlučně nachází.

Poslední skupinou jsou pak provozovatelé ubytovacích zařízení, u kterých existuje objektivní potřeba zajištění dopravy jejich klientů. S ohledem na charakter této dopravy, kdy se jedná o dopravu na předem jasně definované místo, musí každý vydaný souhlas obsahovat přesně vymezenou trasu k cíli. Souhlasy jsou i v tomto případě vydávány jako přenosné a je povinností držitele souhlasu ho předat provozovateli dopravy (řidiči) ještě před vjezdem do zóny. Nárok na vydání souhlasu přitom mají pouze provozovatelé těch ubytovacích zařízení, jejichž kapacita je 50 lůžek a více, u ostatních lze oprávněně předpokládat, že doprava jejich klientů může být realizována vozidly kategorie M1, na která se zákaz vjezdu nevztahuje. Pro každé ubytovací zařízení lze vydat nanejvýš jeden souhlas.

Zdroj: MHMP

Leave a Reply

%d bloggers like this: