Praha plánuje v letošním roce zavést preferenci MHD na dalších křižovatkách

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) ve spolupráci s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (TSK) v letošním roce plánují zavést preferenci tramvají na dalších křižovatkách. Tři z nich zrealizují v rámci rekonstrukce tramvajové tratě v Táborské ulici, konkrétně se jedná o křižovatky Táborská x Na Pankráci, Táborská x Lounských a Táborská x Petra Rezka. Do konce roku bude preferencí vybavena světelná signalizace také na křižovatkách Chodovská x U Plynárny, Bělocerkevská x Vršovická a zlepšení provozu tramvají by mělo nastat také na třech křižovatkách v oblasti Karlova náměstí. Zavedení preference pro tramvaje Praha plánuje také v Karmelitské ulici, v úseku mezi Újezdem a Malostranským náměstím.

V Praze je v tramvajové síti celkem 247 světelných signalizačních zařízení, většina z nich na křižovatkách. S preferencí jich je už 219, tj. téměř 89 %, absolutní preferenci jich má 66, zbytek podmíněnou. V loňském roce v Praze byla preference pro tramvaje nově zavedena na 10 křižovatkách: Francouzská x Blanická, Vinohradská x Jana Želivského, Seifertova x Krásova, Lidická x Zborovská, Nádražní x Vltavská, Evropská x Gymnasijní, Evropská x Šárecká, Na Zlíchově x Ke Sklárně, ale také na křižovatce Bulhar a na vjezdu tramvají do vozovny Motol.

Zavedli jsme v Praze nový standard. Při jakékoliv opravě ulice a křižovatky je plynulost a bezpečnost MHD, pohodlí cestujících a chodců jedna z věcí, na které si dáváme největší pozor. To začíná nést ovoce a odměnou nám jsou mimo jiné rychlejší jízdní řády. Zlepšování kvality veřejné dopravy v Praze totiž není jen o budování nové infrastruktury, aby byla atraktivní a nadále hodnocena mezi nejlépe fungujícími systémy MHD na světě, musíme zlepšovat také její plynulost a rychlost. Jsem rád, že se TSK spolu s DPP podařilo zavést preferenci pro tramvaje na dalších 10 světelných křižovatkách. Zrychlili jsme díky tomu provoz tramvají v Praze v průměru o 1 km/h. V konečném důsledku jsme díky tomu např. zkrátili jízdní dobu na každé z linek č 5, 10 a 26 o 3 minuty. Právě linka č. 5 je po 1, 17 a 25 už čtvrtou, na jejíž trase se nachází všechny signalizace s preferencí. Stejnou pozornost věnujeme i autobusové dopravě, pro kterou jsme loni zřídili téměř 6,5 km buspruhů ve 20 lokalitách. Letos chceme přidat buspruhy na dalších 11 místech a preferenci na dalších světelných křižovatkách, 3 z nich budou v Táborské ulici,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Na konci letošního roku by mělo v tramvajové síti zůstat pouze přibližně 20 světelných signalizací bez preference. „Zhruba 9 vytipovaných světelných křižovatek, např. v úseku Anděl – Bertramka nebo na náměstí I. P. Pavlova, tj. přes magistrálu, zůstanou nadále bez preference. Její zavedení by zde nepřineslo skutečné snížení jízdní doby tramvají. Pokud se nám s TSK povede letos zavést preferenci na všech plánovaných křižovatkách, zůstane nám do budoucna pouhých zhruba 10 míst, kde ještě dává smysl preferenci tramvají nainstalovat,“ dodal Jiří Vodrážka, vedoucí Organizace provozu DPP.

Ke zrychlení provozu tramvají pomáhají i „bumlíky“

Zvýšené betonové tvarovky podél tratí oddělující tramvajovou trať od vozovky, v dopravácké hantýrce nazývané „bumlíky“, se významnou měrou podílí na zrychlení provozu tramvají. V loňském roce jich DPP v Sokolovské ulici nainstaloval dalších téměř 300 metrů, celkem jich v Praze je téměř 14 kilometrů. První z nich se v Praze objevily v roce 1996 v Bělehradské ulici v úseku po křižovatku s Anglickou, devět let poté, co byla v hlavním městě zavedena první světelná křižovatka s preferencí tramvají.

Ukončení většiny rychlostních omezení na Libeňském mostě také výrazně přispělo ke zrychlení tramvajového provozu v Praze. Díky tomu došlo ke zkrácení jízdní doby o 1 minutu u všech tramvajových linek projíždějících Libeňský most. Rekonstrukce tramvajové tratě v Nádražní ulici umožňuje tramvajím projíždět tímto úsekem rychlostí až 60 km/h, místo původních omezení rychlosti z důvodu havarijního stavu tratě. V neposlední řadě přispělo ke zrychlení provozu tramvají také zrušení 3 tramvajových zastávek: Vozovna Strašnice ve směru z centra a ČSAD Smíchov na Nádražní ulici v obou směrech.

Bohužel existuje nepřímá úměra mezi počtem zastávek a průměrnou cestovní rychlostí tramvají. Čím více se síť zastávek zahušťuje, tím více klesá rychlost tramvají. V období let 2010 – 2020 přibylo v Praze 20 nových tramvajových zastávek. Současně to bylo období, ve kterém cestovní rychlost tramvají nerostla. Teď se rychlostí vracíme zhruba do roku 2003, ve kterém byla za posledních 15 let nejvyšší,“ uzavírá Jiří Vodrážka.

Preference u autobusů

Praha má v současnosti celkem zhruba 55 km vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy včetně preferenčních úprav řazení v křižovatkách, z uvedeného počtu jsou na cca 16 km vedeny autobusy po tramvajovém tělese. V loňském roce přibylo 6,4 km nových buspruhů. Díky masivní obnově vozového parku autobusů DPP jsou již prakticky všechny autobusy DPP, vyjma 5 vozů, vybaveny systémem aktivní detekce preference. Desítky křižovatek byly loni upraveny, včetně aktualizace a zpřesnění přihlašovacích a odhlašovacích bodů pro GPS preferenci. Od roku 2018 všechny nově nakupované autobusy DPP používají pouze GPS preferenci, což zjednodušuje instalaci a údržbu doplňkové infrastruktury na světelných signalizačních zařízeních.

Zdroj: DPP

Leave a Reply

%d bloggers like this: