Praha schválila strategický plán rozvoje linek PID do roku 2032

Rada hl. m. Prahy schválila dne 20. 6. 2022 strategický dokument „Rozvoj linek PID v Praze 2022-2032“. Jedná se o třetí aktualizaci původního materiálu pro roky 2019-2029. Základním cílem dokumentu, do kterého byly zapracovány aktuální projekty a také připomínky městských částí, je poskytnout městské samosprávě i veřejnosti podrobnější představu o tom, jakou podobu hromadné dopravy mohou v následujících deseti letech v okolí svého bydliště či pracoviště očekávat po dokončení nových tras metra, tratí tramvají, trolejbusů, modernizací železnice a po dostavbě dalších obytných a administrativních celků. Dokument také slouží pro dlouhodobé plánování kapacit jednotlivých dopravců i jako podklad pro možné čerpání dotací z Evropské unie.

Příprava tohoto rozsáhlého materiálu začala již v roce 2015, kdy organizace ROPID písemně oslovila zástupce všech 57 městských částí a následně shromáždila jejich podněty k výhledové podobě sítě hromadné dopravy na jejich území. Současně byly do dokumentu zapracovány všechny tehdy známé rozvojové projekty Hl. m. Prahy.

První vydání představila organizace ROPID v roce 2017 a bylo určené pro získání připomínek od Dopravního podniku hl. m. Prahy, dalších dopravců zajišťujících provoz městské hromadné dopravy v Praze, Technické správy komunikací hl. m. Prahy, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Letiště Praha a dalších.

Již k první verzi dokumentu se sešlo několik stovek připomínek, které byly následně vypořádány a zapracovány do druhého vydání dokumentu sloužícího k představení projektu veřejnosti a městským částem. Představení městským částem probíhalo dle rozhodnutí jednotlivých samospráv nejen na příslušných výborech a komisích městských částí, ale v některých případech byla k účasti přizvána i veřejnost. S ohledem na komunální volby na podzim roku 2018 byly s dokumentem seznámeny také nové politické reprezentace městských částí a finální připomínky získávány již od volených zástupců z tohoto volebního období.

V listopadu 2018 vzala druhou verzi dokumentu svým usnesením na vědomí Rada hl. m. Prahy, přičemž současně uložila organizaci ROPID jeho dopracování do finální podoby. Protože došlo po volbách 2018 k úpravě některých strategických dokumentů Hl. m. Prahy, zejména s ohledem na dynamiku rozvoje tramvajových tratí, dále se výrazně rozběhl projekt elektrifikace autobusových linek a došlo k přehodnocení priorit jednotlivých rozvojových projektů města, rozsah úprav v dokumentu byl následně poměrně výrazný. Epidemie covid19 proto odsunula finalizaci dokumentu až do roku 2022.

Dokument především popisuje, jaký objem hromadné dopravy bude na nové infrastruktuře provozován. Tyto informace jsou zásadní již pro zpracování dokumentace EIA o vlivu stavby na životní prostředí, případně slouží pro výpočet analýzy CBA (analýza nákladů a přínosů), tedy pro údaj důležitý k rozhodování o spolufinancování staveb z evropských fondů. Pomáhají také při posouzení hlukových dopadů nových investic na okolí, případně v rámci dokumentace pro územní řízení DUR zjednodušují s ohledem na očekávané počty cestujících proces umisťování a dimenzování zastávek, přechodů či jiného vybavení.

Představa o výhledovém objemu provozu hromadné dopravy je zásadní i pro jednotlivé dopravce, zejména pro jejich strategie plánování rozvoje vozového parku i personálních zdrojů. Data z dokumentu „Rozvoj linek PID v Praze 2022-2032“ již např. přispěla ke zpřesnění strategie další obnovy vozového parku tramvají v Praze. Jsou také z hlediska výhledových výkonů zásadním podkladem v procesu přípravy nové smlouvy s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s. V předchozích dnech také posloužila při komunikaci s Evropskou investiční bankou v rámci řešení úvěrového rámce financování stavby linky metra D.

Uvažované objemy hromadné dopravy na nových stavbách budou po schválení závazné pro všechny subjekty připravující provoz PID na daných úsecích, pokud Hl. m. Praha ve svých orgánech rozhodne o tom, že se dané stavby skutečně budou realizovat a bude zajištěno jejich financování. V dokumentu tedy nejde o soubor projektů, které je závazně nutné postavit, pouze o jakousi kuchařku, která v případě, že k realizaci daného projektu město přistoupí, nastiňuje vhodný postup z hlediska jeho obsluhování spoji PID.

S ohledem na rozvoj města a pravděpodobný vznik nových a přehodnocení důležitosti některých stávajících projektů je současně zřejmé, že schválený dokument bude v horizontu několika let vždy pravidelně aktualizován tak, aby široká veřejnost měla vždy aktuální přehled o strategii rozvoje Pražské integrované dopravy.

Celý dokument je dostupný široké veřejnosti na webových stránkách www.pid.cz/rozvoj-linek-2022-2032/ včetně interaktivní mapy, kde lze rozkliknout podrobnosti ke každému projektu. Městským částem bude distribuován v tištěné podobě tak, aby každý měl možnost nalézt v jednom z historicky nejrozsáhlejších strategických dokumentů Hl. m. Prahy to, co ho v oblasti rozvoje hromadné dopravy bude zajímat.

Zdroj: ROPID

Leave a Reply

%d bloggers like this: