OBRAZEM: První rok výstavby vozovny Hloubětín

Téměř před rokem začal Dopravní podnik hl. m. Prahy s výstavbou nové vozovny Hloubětín. V současnosti je dokončena montáž nosného systému hlavního objektu, tj. haly pro odstav a údržbu tramvají, a většina jejího opláštění.

V areálu vozovny jsou dokončeny také všechny demoliční a vyklízecí práce v objemu 24 tisíc kubíků, většina zemních prací v rozsahu 42 tisíc kubíků včetně přeložek inženýrských sítí zatím v délce 1,1 kilometru. Výstavba nových objektů vozovny je nyní zhruba v polovině.

Na stavbě haly pro odstav a údržbu tramvají nyní zhotovitelé pokračují v montáži opláštění a střechy včetně tepelného a hydroizolačního souvrství o celkové ploše cca 14 500 m2, což je zhruba velikost dvou fotbalových hřišť. Celá střecha a fasády haly by měly být dokončeny v průběhu letošního podzimu, aby v nadcházející zimní sezóně mohly stavební práce pokračovat uvnitř samotné haly. Tam zhotovitelé v současnosti budují podlahové konstrukce, rozvody inženýrských sítí (např. kanalizace, vodovodu, vzduchotechniky), inspekční jámy pro tramvaje včetně nosných podpor kolejí a další součásti. V sousední hale údržby, ze které zůstala pouze část pláště, nyní probíhá výstavba inženýrských sítí a konstrukčních vrstev podlahy.

Paralelně s halou odstavů a údržby pro tramvaje vznikají v severní části areálu vozovny u Kolbenovy ulice další budovy, které budou složit pro podnikové provozy. Konkrétně pro Vrchní stavbu DPP, která v Praze realizuje údržbu, opravy a rekonstrukce tramvajových tratí, a také pro Vnitropodnikovou dopravu DPP, která zde bude mít servisní zázemí pro nákladní a speciální automobily. V současnosti jsou zde vybudovány základy a suterény objektů, do konce letošního roku zhotovitelé dokončí jejich hrubou stavbu.

Zhotovitelé stavby jsou společnosti VCES z francouzské skupiny Bouygues Construction a Chládek a Tintěra, Pardubice ze skupiny Enteria.

Rekapitulace prvního roku výstavby vozovny Hloubětín

Výstavba nové vozovny Hloubětín začala 6. září 2022. Nejdříve bylo potřebné dokončit demoliční práce např. původního energocentra a dalších objektů, a odvézt nevyužitelný materiál a suť. Celkem se jednalo o 24 tisíc kubíků materiálu, což představuje zhruba desetinásobek součtu objemu obou venkovních bazénů v Podolí. Paralelně s tím probíhaly přeložky inženýrských sítí a zemní práce na stavební jámě budoucí haly pro odstav a údržbu tramvají a dalších objektů v celkovém objemu cca 42 tisíc kubíků, což je zhruba 17tinásobek vnějších bazénů v Podolí. Vrtání prvních pilot pro statické zajištění stavební jámy i pro samotné základy haly začalo v říjnu 2022 a trvalo do letošního února. Piloty zde mají celkovou délku 900 metrů a plocha záporových stěn je zhruba 1250 m2. Od letošního března zhotovitelé pokračovali v budování betonových konstrukcí a základů haly, které spotřebovaly zhruba 6 500 kubíků betonu a cca 750 tun ocelových výztuží. V květnu dělníci zahájili montáž nosného systému nové haly, kterou tvoří 238 sloupů a provázaných ocelových konstrukcí, z nichž 167 přímo nese střechu.

Společně se zakládáním nové haly pro odstav a údržbu tramvají zhotovitelé vybudovali také nový technologický kolektor, který vede od současného energocentra, a ve kterém budou uloženy přívody inženýrských sítí do samotné haly. Kolektor má výšku 3,5 metru, šířku 2 metry a je dlouhý 115 metrů. Vzhledem ke členitosti pozemku areálu vozovny a jeho pozici vůči Kolbenově ulici bylo potřebné postavit také několik opěrných zdí. Nejviditelnější je zhruba 150 metrů dlouhá a 4,5 metrů vysoká zeď severně od nové odstavné haly. Nad ni museli zhotovitelé vybudovat druhou zeď k zajištění samotné Kolbenovy ulice a současně stavební jámy pro dvě nové budovy pro Vrchní stavbu a Vnitropodnikovou dopravu DPP. Tvoří ji cca 80 pilot v celkové délce 720 metrů.

Naopak v dolní části areálu vozovny, nedaleko od současné administrativní budovy zhotovitelé postavili retenční nádrž k zachytávání dešťové vody ze střech, jejíž vnitřní objem je 310 kubíků. V současnosti je hotova také hrubá stavba přístavby administrativní budovy, která bude sloužit jako garáže, dílny a sklady potřebné pro provoz vlastní vozovny.

Výstavba vozovny Hloubětín v číslech

 • Realizace během prvního roku výstavby:
 • Rozsah demolice zbývajících staveb v areálu – 24 000 m3
 • Rozsah zemních prací pro nové objekty – 42 000 m3
 • Délka pilot pro zakládání haly – 900 m
 • Objem betonových konstrukcí – 6 500 m3
 • Objem použitých ocelových výztuží – 750 t
 • Objem ocelových konstrukcí pro odstavnou halu – 800 t
 • Délka přeložek inženýrských sítí a výstavba nové kanalizace – 1 100 m
 • Plánované realizace do konce výstavby:
 • Výstavba komunikací a parkoviště – 27 500 m2
 • Z toho asfaltové komunikace – 10 631 m2
 • Chodníky (kamenné a dlážděné) – 4 597 m2
 • Počet nově vybudovaných kolejí v halách – 24 (z toho 17 kolejí v části haly pro odstav, 5 kolejí v části haly denního ošetření a 2 koleje v hale pro mytí tramvají)
 • Celková délka tramvajových kolejí – 4 038 m
 • Terénní úpravy – 8 275 m2
 • Travnaté plochy – 6 365 m2
 • Počet vysázených nových stromů – 17 ks
 • Počet vysázených keřů a květin – 3 214 ks

Kapacita nové haly:

 • Část pro odstavy až 61 článkových tramvají délky až 32 metrů (odpovídající typu 15T)
 • Opravárenská část až 12 článkových vozidel.

Předpokládané celkové náklady na výstavbu nové vozovny Hloubětín jsou téměř 1,9 miliardy korun, což zahrnuje přípravu projektu, bourání staré haly, odvoz sutin a výstavbu první etapy, tj. nového energocentra. Předpokládané stavební náklady na nynější hlavní fázi výstavby činí 1,354 miliardy korun.

Z nedávné historie vozovny Hloubětín

Původní vozovna Hloubětín, zprovozněna v roce 1951, přestala sloužit svému účelu v lednu 2018, kdy několik let nepřetržitě sledované závady střešní konstrukce odstavné haly dospěly do stádia, kdy již nebylo možné v hale garantovat bezpečný provoz. Na jaře 2019 DPP v areálu Ústředních dílen v Hostivaři vybudoval a zprovoznil odstavné kolejiště, kde jsou od té doby dočasně odstavovány hloubětínské tramvaje. Střechu odstavné haly vozovny nechal DPP odstřelit 24. srpna 2019 a následující měsíce v této části areálu probíhaly bourací práce a odvoz sutě.

Na projektu nové vozovny Hloubětín začal DPP pracovat v roce 2014 studií proveditelnosti. V roce 2017 DPP získal na novou stavbu kladné stanovisko vlivu na životní prostředí (EIA), o rok později územní rozhodnutí a povolení k demolici staré vozovny. Na začátku roku 2020 získal všechna pravomocná stavební povolení a mohl začít s přípravami realizační fáze. Na začátku listopadu 2020 DPP zahájil výstavbu energocentra, tj. 1. etapy nové vozovny Hloubětín, které uvedl do provozu v říjnu 2021. V červnu 2022 DPP ve veřejné zakázce vysoutěžil zhotovitele stavby nové vozovny a podepsal s ním smlouvu.

Zdroj: DPP, foto: Petr Hejna (DPP), úvodní foto: společnost VCES

Leave a Reply

%d bloggers like this: