Tisková zpráva k přejmenování státní organizace SŽDC na Správa železnic

Proč došlo přejmenování naší státní organizace a kde všude se projeví?

Ke změně názvu naší státní organizace ze Správy železniční dopravní cesty na Správu železnic došlo na základě zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. K vyhlášení zákona došlo 31. prosince 2019 ve Sbírce zákonů v částce 153 pod číslem 367/2019 Sb. a je účinný od 15. ledna 2020. Výjimkou je ustanovení týkající se změny názvu naší organizace, které nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2020, název Správa železnic je tedy oficiální již od 1. ledna 2020.

Naše organizace zahájila neprodleně v souvislosti se změnou názvu nezbytné zákonné a jiné úkony. Příslušné útvary organizace tak již řeší provedení změny názvu organizace v Obchodním rejstříku a jiných registrech, registraci nového názvu a oznámení všem významným spolupracujícím subjektům, například Finančnímu úřadu, Živnostenskému úřadu nebo Drážnímu úřadu.

S ohledem na výše uvedené informace dojde k dočasnému souběhu existence jak původního, tak nového názvu organizace. Je třeba si uvědomit, že jsme organizací s celorepublikovou působností, která zaměstnává více než 17 tisíc zaměstnanců. Úplná změna prezentace společnosti tak bude postupná, s přechodným obdobím, během kterého dojde k obměně všech prezentačních materiálů.

Současně upozorňujeme, že při označení názvu naší organizace lze použít pouze dvě varianty, a to: Správa železnic, státní organizace, a Správa železnic. Žádné jiné názvy, především však používání jakýchkoli zkratek, není dovoleno.

Správa železnic

Leave a Reply

%d