České dráhy se staly jedním ze sedmi zakládajících členů nového spolku „Zelená železnice“

Jeho hlavním cílem je koordinovaný rozvoj bezemisní dopravy tak, aby investice do vývoje, výroby vozidel, ale také do budování související infrastruktury byly efektivní a pro dopravce i objednatele finančně dostupné. Spolek chce být zároveň partnerem státu a regionálních samospráv při vytvoření potřebného legislativního rámce této významné změny v rámci Green Dealu Evropské unie.

Zakládajícími členy spolku „Zelená železnice“ jsou České dráhy, ČD Cargo, Škoda Transportation, Siemens Mobility ČR, CZ LOKO, ČEPRO a Vysoká škola logistiky v Přerově. Jednání se účastnili i zástupci Správy železnic a Alstomu ČR. Ti přistoupení ke spolku zvažují a projednají ho ve svých firemních orgánech. Zájem o členství již projevila i řada dalších subjektů, u kterých probíhá schvalování ve firemních orgánech, nebo kteří čekají se svým přistoupením ke spolku na jeho založení a zahájení činnosti. Spolek je otevřený a jeho řádnými či přidruženými členy se mohou stát dopravci, výrobci železničních vozidel a drážních technologií, výrobci a distributoři energií, výzkumné organizace, vysoké školy i další subjekty s působností v České republice.

„Jako největší železniční dopravce v zemi chceme přispět k tomu, aby byl celý proces koordinovaný, abychom neztráceli čas a peníze tím, že budeme některé kroky dělat duplicitně nebo se zbytečně vydáme do slepé uličky. Investice do vývoje a nákupu vozidel, výroby alternativních paliv, ale také do budování nezbytné infrastruktury, ať už půjde o dobíjecí elektrické stanice nebo vodíkové čerpací stanice, budou obrovské,“ říká Václav Nebeský, místopředseda představenstva Českých drah, který na vzniku spolku aktivně spolupracoval.

„Je před námi spousta práce a mnoho otázek, na které musíme společně najít odpovědi,“ pokračuje Václav Nebeský. „Není například jasné, kdy a zda vůbec jsme schopni spotřebu dopravy v případě přechodu na elektřinu pokrýt z obnovitelných zdrojů. Další alternativa, vodík, dnes není jako palivo běžně dostupný a musíme si ujasnit, jak bude vyráběn a distribuován k vlakům. Stejně tak se musíme bavit o tom, co bude s dnes nakupovanými moderními konvenčními vozidly. I když splňují nejpřísnější normy. Budeme je přestavovat na alternativní pohony? A v neposlední řadě bychom měli řešit, kolik peněz to všechno bude stát a z jakých zdrojů bude možné tyto investice financovat,“ dodává.

„Spolek Zelená železnice chce svou aktivní činností pomoci budoucímu rozvoji zelené železnice v České republice. V rámci našich aktivit budeme prezentovat nesporné výhody železnice, a to nejen z hlediska bezpečnosti, ale také s ohledem na vysokou šetrnost k životnímu prostředí. Efektivní používání železnice totiž výrazně napomáhá ke snížení emisí z dopravy. Železnice se totiž podílí na emisi skleníkových plynů pouze 0,5 %, což je oproti silniční dopravě (71,7 %) a letecké dopravě (13,9 %) opravdu výrazný rozdíl. Samotná Evropa dává železnici zelenou a masivně investuje do jejího rozvoje. To významně pomůže k posílení podílu železnice na přepravním trhu a také k poklesu emisi skleníkových plynů v dopravě,“ říká Tomáš Ignačák, místopředseda představenstva skupiny Škoda Transportation.

Základní cíle spolku „Zelená železnice“

· využívání „Zelené dohody pro Evropu“ jako nástroje pro naplnění účelů spolku;

· aktivní spolupráce na zavádění bezemisních a energeticky úsporných kolejových vozidel, která budou jak ekologická, tak ekonomická;

· snižování spotřeby energie a produkovaných emisí ve spojení s přepravou osob a zboží po železnici;

· řešení problematiky snižování energetické a emisní náročnosti železničních kolejových vozidel;

· zaměření na rozvoj bezemisní a energeticky úsporné železniční dopravy a rozvoj infrastruktury pro bezemisní železniční dopravu;

· podpora a prosazování společného zájmu pro zařazení současných elektrických bezemisních vozidel mezi podporované investice cílené ke snížení spotřeby energie a ke snížení emisí;

· platforma pro tvorbu a výměnu technických informací o ekologických / bezemisních vozidlech, spolupráce a popřípadě oponentura technických standardů;

· prezentace a uplatnění společného zájmu k vytvoření a následnému schválení příznivé legislativy, která zároveň umožní rozvoj bezemisní energeticky úsporné železniční dopravy;

· podpora a uplatnění společného zájmu na vznik odpovídajících finančních zdrojů (např. dotační programy), nebo zavedení takových finančních modelů, které ekonomicky pokryjí ekologickou a bezemisní dopravu (např. koeficienty v platbách od objednatelů dopravních výkonů);

· pozitivně orientovaná propagace bezemisní energeticky úsporné železniční dopravy vč. pozitivního dopadu na veřejnost.

Zdroj: České dráhy

Leave a Reply

%d bloggers like this: