Pražský dopravní podnik hledá zhotovitele stavby tramvajové tratě na Václavském náměstí

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) hledá zhotovitele stavby tramvajové tratě na Václavském náměstí a s ní souvisejících úprav veřejného prostoru. Jedná se nejen o výstavbu cca 600 metrů dlouhé dvojkolejné tramvajové tratě a úpravu navazujících ploch v nezbytném rozsahu, ale také o opravu stropní desky vestibulu stanice metra Muzeum, vybudování retenčně–akumulační nádrže na dešťovou vodu či výsadbu nového stromořadí. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1,252 miliardy korun. DPP předpokládá zahájení výstavby v první polovině příštího roku, měla by trvat maximálně 48 měsíců, tj. 4 roky.

Předmětem této veřejné zakázky na zhotovitele je zejména výstavba nové tramvajové tratě a související úprava uličního prostranství v horní polovině Václavského náměstí od křížení Jindřišské a Vodičkovy ulice až do prostoru Národního muzea, v rozsahu mezi současnými uličními obrubami, tedy prostor dnešních vozovek a dnešního středového pásu náměstí. Okraje náměstí, tj. dnešní chodníky, již nejsou předmětem této investiční akce a řeší je samostatně Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK). Kromě samotného vybudování tramvajové tratě a úpravy okolních vozovek či ploch pro chodce bude nutné v místě přeložit inženýrské sítě, opravit stropní desku vestibulu stanice metra Muzeum, zřídit retenční nádrž pro zadržování dešťové vody, která bude sloužit pro zalévání okolní zeleně a v neposlední řadě vysázení nových stromořadí.

Nová tramvajová trať na Václavském náměstí bude začínat od křížení Jindřišské a Vodičkovy ulice, kde se napojí na stávající tramvajovou trať vedoucí z Lazarské ulice na Senovážné náměstí. Na opačné straně bude končit u Národního muzea, na začátku Vinohradské ulice, kde se napojí na existující, zhruba 100 metrů dlouhý úsek kolejí zde vybudovaný v rámci rekonstrukce Národního muzea a výstavby tzv. Muzejní oázy v roce 2018. Z opačné strany DPP připravuje stavbu tramvajové tratě Muzeum, která bude navazovat na stávající trať vedoucí ze Škrétovy do Vinohradské ulice. Tramvajová trať v prostoru náměstí bude postavena s osovou vzdáleností 19,5 metru podle architektonické studie schválené Radou hl. m. Prahy (RHMP) v roce 2019. Uprostřed mezi oběma kolejemi tak vznikne v horní části Václavského náměstí obdoba bulváru pro pěší.

Tato investiční akce vychází z vítězného návrhu architektonické soutěže na novou podobu Václavského náměstí, podle které již v současné době probíhá revitalizace spodní části náměstí.

V horní části podoba náměstí vychází z architektonické studie společnosti Jakub Cigler Architekti, která byla zpracována v roce 2019 jako podrobné rozvinutí vítězného návrhu architektonické soutěže. Tato architektonická studie byla schválena RHMP jako podklad pro projekt tramvajové tratě Václavské náměstí. Trvalou supervizi nad architektonickým řešením má IPR Praha, a to vzhledem k významnosti daného prostranství v centru města.

Obdržené nabídky DPP vyhodnotí podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a termínu realizace. Nabídková cena bude mít při hodnocení váhu 80 %, termín realizace 20 %. Nejlépe hodnocená nabídka podle tohoto dílčího kritéria je nabídkou s nejkratší celkovou dobou realizace, tj. nejnižším počtem kalendářních dnů.

Zdroj: DPP, autor vizualizace: Jakub Cígler Architekti

Leave a Reply

%d