SVOD Bohemia rekapituluje svou roční činnost

Svaz osobních železničních dopravců (SVOD Bohemia) byl založen 21.ledna 2022.

Založili jej čtyři významní hráči v tomto segmentu – společnosti Arriva vlaky, České dráhy, RegioJet a AŽD Praha. Tři týdny po jeho založení, 10. února 2022, do něj vstoupili dva další členové – společnosti Leo Express a Die Länderbahn.

Sdružení od svého založení prosazuje změny, které vedou k zatraktivnění železnice a ke zvýšení jejího podílu na přepravním trhu. V desetiletém horizontu by tak měl vzrůst podíl železniční dopravy na přepravě cestujících o 5 %.

Členové sdružení ocenili, že se Správa železnic po 20 letech od svého vzniku odhodlala k velkorysému řešení. Modernizace trati Benešov u Prahy – České Budějovice začíná přinášet potěšující výsledky: zdvoukolejněný úsek Sudoměřice – Votice je nyní veden v nové stopě, došlo ke zvýšení kapacity trati a hlavně k podstatnému zkrácení jízdní doby. To je správný směr jak zvýšit konkurenceschopnost železnice a přilákat nové cestující.

A jak hodnotí postavení svazu jeho výkonný ředitel Petr Moravec? „Na samém začátku jsme se shodli, že nejsme lobbisté vyhledávající příležitosti pro získání nezasloužených výhod. Usilujeme o právní předvídatelnost, jasná pravidla a rovné zacházení,“ říká a zároveň dodává: „Železniční doprava v elektrické trakci má proti silnici osminásobně nižší měrnou spotřebu energie. A přestože ji Evropa i Česká republika verbálně podporují, v praxi je pořád železnice proti silnici diskriminována.“

Jedním z diskriminačních prvků jsou náklady na elektrickou trakční energii zahrnující cenu emisních povolenek. Vozidla spalující naftu nebo benzín a produkující výrazně vyšší množství skleníkových plynů tento náklad nenesou.

Výnosy z prodeje emisních povolenek zůstávají z 88 % v zemi původu. Pro Českou republiku činila tato částka v roce 2022 cca 100 miliard Kč, ale pouze 8 % bylo účelově vázáno ke snižování emisí skleníkových plynů a na podporu úspor energie na straně spotřebitelů. Zbytek byl neadresným zdrojem příjmu státního rozpočtu. Je na místě vykonat nápravu a podpořit těmito nemalými prostředky úspory energie a snížení produkce emisí. Toho lze v případě dopravy dosáhnout přesunem přeprav ze silnice na železnici.

Doprava se v ČR na spotřebě energie podílí cca 28 %. „Spravedlivé by bylo v tomto poměru zákonem zvýšit účelové vázání výnosů z prodeje emisních povolenek k elektrizaci železničních tratí a tím další ekologizaci dopravy,“ dodává Moravec.

Díky soustředěnému úsilí celého sektoru se podařilo vyřešit osvobození drážní dopravy od platby příspěvků na obnovitelné zdroje (POZE), které nespravedlivě zatěžovaly cenu trakční elektrické energie částkou cca 500 Kč / MWh. Zásluhu na tom má především současný ministr dopravy a jeho tým. Odpuštění POZE představuje nejen finanční pomoc bezemisní dopravě, ale i posun ve vnímání její užitečnosti.

SVOD Bohemia v prvním roce existence

· zaujal respektovanou pozici při vyjednávání se státem, orgány veřejné správy a samosprávy a provozovateli infrastruktury,

· prosazoval společné zájmy dopravců provozujících osobní železniční dopravu a svou činností zlepšuje dlouhodobou strategickou pozici osobní železniční dopravy,

· ovlivňoval podmínky rozvoje osobní železniční dopravy a hájil zájmy svých zákazníků, objednatelů veřejné dopravy a cestujících,

· spolupracoval s nákladními dopravci na prosazování infrastrukturních priorit a legislativních podmínek,

· získal uznání předsedy vlády a ministra dopravy za koordinovaný postup při záchraně uprchlíků a zajištění humanitární pomoci osobám postiženým ruskou agresí na Ukrajině,

· vytvořil návrh racionalizace plánu zavedení ERTMS (Evropského systému pro řízení železničního provozu) a jeho právní závaznosti, která je v současnosti předmětem jednání s příslušnými odbory Ministerstva dopravy,

· předložil návrh transpozice přímo vykonatelné Přílohy č. VII k Rozhodnutí 2012/34/EU, která stanoví povinnosti provozovatele dráhy v případě omezení kapacity a která je v současnosti předmětem jednání s příslušnými odbory Ministerstva dopravy,

· prosadil u ÚPDI (Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře) změnu sporného ustanovení v Prohlášení o dráze 2023 (dokument navazující na zákon o dráhách, kterým se řídí přístup dopravců k dopravní infrastruktuře na příslušné období) a týkající se omezení provozování dráhy a při té příležitosti získal precedentní stanovisko Úřadu o platnosti mandátu zastupovat své členy ve správních řízeních,

· vedl pravidelná pracovní jednání se Správou železnic ve věcech plánování a organizace výlukové činnosti, systémové koordinace investičních a údržbových výluk, drážních předpisů, provozních informačních systémů a informování cestujících, proces je kontinuální a dílčí výsledky jsou obvykle ihned realizovány,

· prosadil své připomínky k Plánu dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy u Ministerstva dopravy,

· pomohl prosadit návrh právní úpravy pro zavedení slev pro invalidy III. stupně, jejichž předkladatelem bylo Ministerstvo dopravy,

· úspěšně zpracoval analýzu přepravních proudů s využitím geolokačních dat mobilních operátorů, na které ověřil vhodnost metodiky predikce přepravní poptávky; ta by měla v budoucnosti nahradit,

dosavadní statické prognózy objednatelů veřejné dopravy vytvářené na základě dat ze sčítání lidu, domů a bytů,

· prosadil dílčí změny návrhu novely vyhlášky MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah,

· podílel se na tvorbě společného seznamu prioritních investičních akcí na železniční infrastruktuře s nákladními dopravci a pomohl prosadit jejich zařazení do plánu investic Správy železnic,

· podílel se na historicky první prezentaci vodíkového vlaku v České republice,

· stal se stálým hostem ČAOVD (Česká asociace organizátorů veřejné dopravy), členem pracovní komise ministra dopravy pro bezpečnost na železnici a dopravní sekce Hospodářské komory České republiky,

· přednášel na celé řadě odborných konferencích, poskytoval rozhovory a stanoviska odborně i všeobecně zaměřeným mediím.

Zdroj: SVOD Bohemia, foto: Martin Dufek / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: